Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu połączeń telefonicznych jest Szkoła Podstawowa nr 3 Tomasza Morusa w Otwocku.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiej jakości współpracy. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast:

- art.154 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

- art.108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

- art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu połączeń telefonicznych w interesie publicznym;

- art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda osoby dzwoniącej do tut. szkoły wyrażona poprzez kontynuację rozmowy).

 1. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu połączeń telefonicznych obejmuje Państwa połączenie głosowe.
 2. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych (połączeń głosowych) w przypadku monitoringu połączeń telefonicznych wynosi 30 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu połączeń telefonicznych zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku,  AdresTadeusza Kościuszki 28, 05-400 OtwockTelefon22 788 64 61 , sp3@oswiata-otwock.pl 

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) i służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

3) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie zadań Ustawowych i Statutowych Szkoły.

4) Państwa dane osobowe zostały pozyskane od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO;
 • prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

9) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Data dodania: 2022-09-27 19:47:18
Data edycji: 2024-04-04 10:05:22
Ilość wyświetleń: 488

Konkursy

Najnowsze konkursy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej