Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Regulamin

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się dnia 19 lutego 2024 roku od godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony: https://rekrutacje-otwock.pzo.edu.pl/ a także w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

 

 

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z póżn. zm.);
 • uchwały Rady Miasta Otwocka nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zarządzenie nr 15-2024 w sprawie rekrutacji do klas I szk. podst..pdf

Informacje ogólne

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w 2017 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko, któremu organ prowadzący wskazał, jako miejsce realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka przyjmowane jest na podstawie wniosku. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie 5-16.02.2024 roku do godz. 12:00.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 15/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych:

 • Od 5 do 16 lutego do godz. 12:00 – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.
 • Od 19 lutego od godz. 9:00 do 1 marca do godz. 15:00 – składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Od 4 do 15 marca do godz. 8:00– weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.
 • 18 marca godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 18 marca do 22 marca do godz. 15:00 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców/ prawnych opiekunów woli przyjęcia w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.

25 marca godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Włączenie się w postepowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
 • data i godzina wydrukowania wniosku;
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole;
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku,

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych.docx

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

Załącznik zgłoszenie do szkoły obwodowej 2024.pdf

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

– wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka;

– drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają je w szkole obwodowej;

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

–  pobierają druk zgłoszenia w dowolnej szkole;

–  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

–  informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 • Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym;
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • Po zakończeniu etapu potwierdzania woli przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów, którzy składali wniosek kandydata spoza obwodu, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przyjmowaniem dzieci do klasy I publicznej szkoły podstawowej (dzieci zamieszkałe w obwodzie) .pdf

 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

 

Kandydaci spoza obwodu

 1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji (z czego jedną ze szkół będzie szkoła obwodowa).
 3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 4. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Otwocka w uchwale nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.  UCHWALA-NR-XLVII36517-w-sprawie-kryteriow-rekrutacji-do-I-klas.pdf
 6. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły

wniosek kandydata spoza obwodu.pdf

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

– wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka;

– drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:

–  pobierają druk wniosku w dowolnej szkole;

–  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w szkole rejonowej;

– informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 • Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 

Przetwarzanie danych osobowych (DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY).pdf

 

załączniki oświadczenie o samotnym wychowywaniu.pdf

załącznik oświadczenie o wielodzietnosci.pdf

załącznik oświadczenie o zamieszkaniu.pdf

załącznik oświadczenie o zapisaniu do klasy integracyjnej.pdf

 

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia? (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Po zakończeniu prac komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli przez system informatyczny lub pisemnie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • załacznik potwierdzenie woli zapisu.pdf
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

– wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. (Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.),

– wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. (Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.). Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Wszystkie zamieszczone informacje są dostępne na stronie:

https://oswiata-otwock.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2024-2025/?fbclid=IwAR24CPhJ99Ti_PLQLpcYtize6nqD9ZusVffXsvXi2RiyUE-O804bUghABvwhttps://oswiata-otwock.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2023-2024/

 

Data dodania: 2022-03-12 23:04:33
Data edycji: 2024-02-16 15:44:54
Ilość wyświetleń: 1913

Konkursy

Najnowsze konkursy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej