Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin

In­for­mu­je­my, że Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Za­rzą­dze­niem nr 18/2022 z dnia 25.01.2022 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2022/2023 do KLAS PIERWSZYCH pu­blicz­nych SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Otwock oraz Za­rzą­dze­niem nr 17/2022 z dnia 25.01.2022 o­kre­ślił ter­mi­ny przeprowadze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego, w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2022/2023 do pu­blicz­nych PRZEDSZKOLI i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wo­wych.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

https://oswiata-otwock.pl/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2022-2023/

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

https://oswiata-otwock.pl/rekrutacja-na-rok-2022-2023/

 

Data dodania: 2022-03-12 23:04:33
Data edycji: 2022-03-12 23:23:03
Ilość wyświetleń: 182

Konkursy

Najnowsze konkursy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej